ÁSZF

Jelen weboldalt Devecseri Krisztina E.V. (Szolgáltató) üzemelteti abból a célból, hogy vevőivel egy elektronikus piacteret létesítsen, ami a vevői számára a falburkoló termékek egy helyen történő könnyebb áttekintését és megvásárlását teszi lehetővé.

 

I.  Általános tudnivalók

 

I.1. A jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely Szolgáltató által üzemeltetett https://www.falburkolas-aruhaz.hu  webcímen található elektronikus piactéren keresztül történik.

 

I.2. A fentiekben megjelölt  https://www.falburkolas-aruhaz.hu webcímen történő vásárlás regisztrációval történik a webáruház online felületén keresztül. A rendelést a termék árának előre utalása után tekintjük érvényesnek. A meglévő rendelések módosítását minden esetben írásban kérjük megtenni 1 napon belül.

 

I.3. A webáruházat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet használhatja, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

 

I.4. Ügyfélszolgálat:

 

Devecseri Krisztina E.V.

Nyílvántartásiszám:  15348021

Adószám:  65386079-2-34

Székhely:  8600. Siófok, Ságvári u. 30. (ügyfélfogadás itt nincs)

Telefon: +3630 6572416 – Kisdeák József

E-mail:  info@sio-ablakbeszer.hu

 

 

II.  Regisztráció

 

Az oldal használatához előzetes regisztráció nem szükséges. A rendelési adatokat a rendelési folyamat végén, a kosár tartalmának elfogadása után kell megadni.

 

III.  Böngészés, keresési lehetőségek

 

Az oldalon többféle keresési lehetőség kínálkozik a kívánt termék kiválasztására.

 

IV.  A megrendelés, a szerződés létrejötte

 

IV.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó tájékoztatást a konkrét árucikk termékoldaláról lehet megismerni. A gyártó/forgalmazó cégek által esetlegesen tévesen megadott termékinformációkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

 

IV.2. A vételár kötöttsége: vételár a kiválasztott áru mellett feltüntetett webshop ár, amely Forintban értendő és tartalmazza a forgalmi adót is. Az egyes gyártók/forgalmazók árai devizaárfolyamhoz kötöttek, ezért azok az árfolyam-változás függvényében gyakrabban változhatnak. Informatikai hiba miatti árváltoztatásra lásd IV.5. pontot.

 

IV.3. A Szolgáltató az ajánlatához annak visszavonásáig kötve van, a vételárra irányadó kötöttségre ld. IV. 2. pontot

 

IV.4. A weboldalon közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

 

IV.5. A Szolgáltató a megrendeléstől számítva három munkanapon belül fenntartja magának a megrendelt termék árváltoztatásának jogát, abban az esetben ha internethálózati hiba miatt a termék vételára rosszul jelent meg a termék mellett, vagy a weboldalon megadott ár eltér a forgalmazói árlistában foglaltaktól. A Szolgáltató ez esetben telefonon vagy elektronikus levélben tájékoztatja a Vevőt az árváltozásról. A Vevő kérhet módosított megrendelést, vagy joga van megrendelését törölni és végleg elállni a vásárlástól.

 

IV.6. Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

IV.7. A megrendelést csak akkor áll módunkban elfogadni, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

IV.8. A Szolgáltató a Vevő ajánlatának megérkezését követően köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben az elküldött visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.

 

IV. 9. A szerződés a Kereskedő IV. 8. pontban meghatározott visszaigazolás Vevő részére történő megküldésével jön létre, amely szerződést a Szolgáltató iktat. A szerződés nyelve magyar.

 

V. Szállítási és fizetési feltételek

 

V.1. A szállítási határidő rendelt mennyiségtől függően rendeléstől számított 3-30 nap.

20 nm feletti rendelés esetén egyedileg egyeztetünk a szállítási határidőről

 

V.2. A termékek ellenértékét banki előre utalással kell kiegyenlíteni. Az utaláshoz szükséges adatokat e-mailban közöljük a vásárlást követően.

 

V.3. A megrendelések csak 100% termékár és szállítási költség megfizetésével érvényesek. Amennyiben a rendelés összege a visszaigazolástól számítot 8 napon belül nem érkezik meg számlánkra a megrendelés érvényét veszti és további jogkövetkezmény nélkül törlésre kerül.

 

V.4. A Vevő részére a szállítás koordinációját beszállító partnerünk a Rozsnyói burkolatok gyártója a Roform System Kft. intézi. A vásárlás után a termék várható szállítási határidejét, majd a pontos szállítás napját e-mailban előre jelezzük.

 

V.5. Utánvétes fizetési mód és lehetőség weboldalunkon nincs. A megnövekedett utánvétet terhelő költségek aránytalanul megnövelnék a termék bekerülési költségét.

 

V.6. Szállítási költségek:

Házhozszállítás futárszolgálattal
A terméket a Magyar Posta Futárszolgálat szállítja ki. A futárszolgálat szállítás időpontjáról sms
vagy e-mail értestítést küld a rendelésen megadott elérhetőségekre.
Felhívjuk figyelmét, hogy a postaköltség kiválasztásánál ügyeljen a termékhez kapcsolódó
postaköltség megjelölésére, mert az ebből eredő téves szállítási költség a vevőt terheli.
Szállítási díjak termékenként:

Házhozszállítás -

Címeres tégla brutto 2.500 Ft
Dísztégla vásárlásakor a minimum rendelés 5
db különböző vagy egyforma dísztégla. Kérjük
jelölje be a "Dísztégla vásárlás" fizetési módot a
pontos postaköltség kiszámításához.A
dísztéglák postaköltsége 30 db -ig egységesen
2500 forint, e fölötti megrendeléskor telefonos
egyeztetés szükséges.
Házhozszállítás -

Dekopanel brutto 2.500 Ft
Dekopanel vásárlásánál egységesen 2500 ft a
szállítási költség, brutto 100.000 forintig. Ezen
összeg felett egyedi szállítási költséget egyeztetünk a megrendelővel.

Házhozszállítás -

Kastello, Evia, Kolostor és Öregdeszka brutto 12.500 Ft
Kastello, Evia, Kolostorkő és Öreg deszka
megrendeléskor minden esetben felvesszük
Önnel a kapcsolatot telefonon, és egyeztetünk
a szállítás módjáról és költségéről! A rendszer
automatikusan raklapos szállítást számol, mely
brutto 12.500 forint.

 

 

VI. Elállási/ Felmondási jog

 

VI.1.A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó
egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthető - nyilatkozat-minta
felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: 8600 Siófok, Ságvári u. 30.

 

VI.2. A Szolgáltató jogosult 3 munkanapon belül a szerződéstől elállni, ha Vevő által megrendelt árú a gyártóktól /beszállítóktól aktuálisan éppen nem beszerezhető, vagy beszerzése aránytalanul nagy nehézségekbe ütközik. A Szolgáltató 3 munkanapon történő elállását indoklással együtt írásban (e-mail) teszi meg. A Szolgáltató elállása akkor is érvényes, ha korábban a Vevő megkapta a rendelést megerősítő automatikus visszaigazolását a megrendelésről. A három munkanapos elállásból keletkező károkért  Szolgáltató nem felel.

 

 

VII. Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás

 

VII.1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is
kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön
viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a
szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már
nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az
Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles
bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell
bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem
volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági
igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított
részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)
Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó
Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben
érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő
határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított
három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E
határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a
kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A
jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a
fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás
vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli
esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!
A jótállás kötelező esetei:
1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény,
fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és
ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionálóés
egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép,
szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler,
szivattyú;
2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így
különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép,
vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő,
szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos
rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos
kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló,
légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán,
gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így
különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép,
ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint
napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen
elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos
kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár,
személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;

9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve
mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági
gyermekülés;
11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen
légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és
kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest,
fényforrás;
14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon,
mobiltelefon, telefaxkészülék, több funkciós készülék;
16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő,
kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek
részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra,
műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és
lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali
médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal,
mikrofon és fülhallgató, head-set;
17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali
számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner,
fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon,
fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó,
pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen
iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen filmés
írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp,
teleszkóp;
21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár
felett;
27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így
különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei
10 000 Ft eladási ár felett.”
Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?
Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a
hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,
egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül
megilletik.

VII.2. A garancia érvényesítése írásban (postán, email-en vagy fax-on) történő bejelentés alapján az ügyfélszolgálat elérhetőségén lehetséges.

 

VII.3. Fontos, hogy a vásárlásról kiállított részletes számlát gondosan őrizze meg.

 

VII.4. A szavatosság a termék minőségi vagy mennyiségi hibája esetén érvényesíthető. A Vevő az internetes megrendeléssel kapcsolatos kifogásait az ügyfélszolgálaton terjesztheti elő írásban.

 

VIII. Felelősség

 

VIII.1. A www.falburkolas-aruhaz.hu-n való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

VIII.2. A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén.

 

VIII.3. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

 

VIII.4. A szerver biztonsági beállításaiért, illetve rosszindulatú  (hacker vagy cracker) támadásokért, esetleges vírus vagy féreg támadásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vírusokról, vírustámadások elhárításáról a www.eset.hu oldalon tájékozódhat bővebben.

 

IX. Adatvédelem

 

IX.1. A Szolgáltató. ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként működik. Az alvállalkozók a Szolgáltató által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatainak kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

 

IX.2. Adatvédelmi nyilatkozatunkat a főoldal, adatvédelmi nyilatkozat linkre kattintva töltheti le.

 

X. Egyéb

 

X.1. Az üzemeltetők a jelen Általános Szerződési Feltételeket módosíthatják. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon.

 

X.2. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltetők érvénytelennek nyilváníthatják a vevő vásárlását.

 

X.3. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján peren kívül rendezzék. Ehhez közös megegyezéssel igénybe veszik a Pest Megyei Békéltető Testületet, 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 6-8. III.em /331. T.: 1 269 0703, pmbekelteto@pmkik.hu

 

Amennyiben nem lehetséges a peren kívüli panaszkezelési mód, szerződő felek értékhatártól függően a Siófoki Városi Bíróság joghatóságát kötik ki.

 

X.4. A jelen weboldal üzemeltetői az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján közvetítő szolgáltatónak minősülnek, ezért a jelen weblapon más által rendelkezésre bocsátott jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott kárért felelősséggel nem tartoznak.

 

Devecseri Krisztina e.v.

Siófok, 2018. június 24.